Två domar som inger hopp!Det är lätt att känna hopplöshet inför det system som så gott som uteslutande står på mammornas sida, men i dag ska jag glädja er! Jag har just läst två domar i vårdnadsmål, två domar som är helt enastående i sin insikt om barns behov och om hur vissa föräldrars enorma egoism skadar barnen. Den ena kommer från Södertälje tingsrätt och den andra från Solna tingsrätt. Båda ger ensam vårdnad till pappan sedan mamman skadat sina barn genom att baktala pappan och förhindra en naturlig kontakt mellan barn och far.

20 mars kom domen i Södertälje tingsrätt i vårdnadstvisten mellan makarna S och rör deras flickor födda 2004 och 2005. Efter sista barnets födelse försämrades relationen mellan makarna och i november 2007 lämnade mamman det gemensamma hemmet och gömde sig i ett skyddat boende. Hon påstod att pappan varit sexuellt överskridande mot barnen genom att tungkyssa dem, smiskat dem på rumpan, låtit dem leka med och lukta på hans snopp samt titta in i hans analöppning. (Hur är man funtad när man hittar på sådant?)

Hennes grundlösa anmälningar ledde ingenvart och till sist placerades familjen på ett HVB-hem för familjer. Barnen bodde där på heltid medan mamman och pappan bara bodde där varannan vecka. Personalen kunde alltså se vilken av föräldrarna som var bäst lämpad att ta hand om barnen. Mammans avsikt var att personalen skulle utreda pappans övergrepp och påstod efteråt att personalen sett hur pappan tungkysste barnen, men ignorerat detta. Att mamman inte var inriktad på något som helst samarbete framgår till exempel av att hon krävde att barnen skulle ha en uppsättning tandborstar när pappa var där och en annan när mamma var där. I ett interimistiskt beslut fick mamman vårdnaden om barnen och under hösten 2008 förhindrade hon i princip allt umgänge mellan pappan och flickorna. Detta ledde till att båda föräldrarna krävde ensam vårdnad och i mars kom alltså domen:

I domskälen står:
”Tingsrätten konstaterar att det inte finns någon bärande utredning som ger stöd för slutsatsen att barnen skulle vara utsatta för otillbörliga handlingar av (pappan). Tvärtom ger den samlade barnpsykiatriska expertisen i målet synnerligen starkt stöd för slutsatsen att barnen inte varit utsatta för några handlingar med exempelvis sexuellt innehåll. Dessutom har samtliga förundersökningar mot (pappan) lagts ned. (Mamman) har trots det anförda med emfas hävdat att hon är övertygad om att barnen är utsatta för ett sexuellt överskridande beteende från (pappan) och att han därför är olämplig som vårdnadshavare. Hon har sålunda gjort ett flertal anmälningar till polisen och socialtjänsten; vilket skett även i tiden efter tingsrättens senaste interimistiska beslut. (Mamman) har även under perioder inte låtit barnen träffa (pappan); hon har då hänvisat till rekommendationer från socialtjänsten. De olika anmälningar som (mamman) har gjort har inte lett till något annat resultat än att barnen befunnit sig i en turbulent livssituation med återkommande utredningar och oklara boendeförhållanden. Tingsrätten kan inte finna annat än att (mammans) misstankar och förhållningssätt gentemot (pappan) medför att barnen far illa och att barnen inte tillåts ha en naturlig kontakt med sin pappa.”

Därefter har man ett resonemang om kontinuitetsprincipen, alltså att barn mår bäst av att vara kvar där de bott länge, en princip som oftast är till men för papporna. Södertälje tingsrätt skriver:

”Betydelsen av att barnen inte flyttas från den miljö som de vistas i får vägas mot barnens behov av en god relation med båda föräldrarna. Vid den bedömningen är det viktigt att kontinuitetsprincipen inte ges företräde. De omställningsproblem m m som en överflyttning kan innebära kan vara ett pris värt att betala för att få till stånd en fungerande relation mellan föräldrarna.

Med hänsyn till den infekterade situation som parterna befinner sig i och med tanke på de anklagelser som framförts finner tingsrätten att det är viktigt att tillerkänna vårdnaden till den av föräldrarna som bäst kan sörja för att barnen får ha en naturlig och omfattande kontakt med den andra föräldern. På så sätt kan barnen känna en samhörighet med båda föräldrarna, något som är viktigt för barnens utveckling. Utredningen i målet ger ett starkt stöd för att (pappan) är den förälder som kan sörja för att barnen har en kontinuerlig kontakt med den andra föräldern.”

Här har vi något så ovanligt som en domstol som faktiskt ser till barnens bästa och inte faller till föga för en hysterisk mamma som far ut i vilda anklagelser mot sin före detta och förgiftar sina barns sinnelag vad gäller deras pappa. Södertälje tingsrätt ger pappan ensam vårdnad men fastställer också ett större umgänge för mamman än hon själv hade begärt i det fall hon förlorade – barnen ska bo hos mamman varannan vecka.

”Det som talar emot ett mer omfattande umgänge är mammans sätt att påverka barnen i deras syn på sin pappa. Trots det som framkommit om (mammans) förhållningssätt m m finner tingsrätten att barnen ska ha ett mer omfattande vardagsumgänge med sin mamma än vad som yrkats.”

Mamman överklagade domen men Svea hovrätt gav inte prövningstillstånd vilket betyder att den vunnit laga kraft. Denna dom borde bli vägledande för alla som sysslar med vårdnadstvister. Egentligen är det hela mycket enkelt – den förälder som baktalar den andre och förhindrar ett naturligt umgänge ska förlora vårdnaden, även om barnen bott hela sitt liv hos den föräldern. Barn mår INTE BRA av att växa upp hos en mamma som ständigt droppar gift i öronen på dem om deras pappa, den person som bidragit med hälften av deras egen uppsättning gener.


Domen från Solna tingsrätt i vårdnadstvisten mellan makarna K är ännu bättre, ännu tydligare i sin syn på hur mammor och pappor bör behandla varandra och sina barn när de skiljs. I det fallet har mamman inte anklagat pappan för incest, men för misshandel av både henne och barnen samt våldtäkter av henne själv (som hon dock först i efterhand ”förstod var våldtäkter”). Till saken hör att det var pappan som ville skiljas och att anklagelserna mot honom uppstod när mamman fick veta att han hade träffat en ny kvinna.

Sedan dess har hon utsatt barnen för en iskall och hjärtlös kampanj mot pappan och alla fyra barnen uppvisar klara tecken på att lida av PAS, Parental Alienation Syndrome. De har slagit sin pappa, vägrat att sova över hos honom och gått till olika myndighetspersoner med anklagelser mot honom. När pojken var 12 år gick han till skolsyster med en lapp där han skrivit upp allt dumt pappan gjort och när hans lillasyster var 6 år sa hon till sin pappa att hon inte ville att han skulle komma till hennes förskola och sa till personalen att pappa är dum.

Solna tingsrätts dom är 45 sidor lång och där står så många briljanta saker att det är svårt att bara välja ut några. Men här konstaterar de något mycket viktigt om barn och deras föräldrar:

”Tingsrätten måste poängtera att barn sällan självmant lämnar ut sina föräldrar till utomstående. För barnet upp till en viss ålder, senast till tonåren, är föräldern/a något självklart älskat, ramen för barnets liv. Barnen håller på sina föräldrar såsom de håller på sig själva. Föräldrarna är den grundläggande förutsättningen för livet och barnet saknar egentliga jämförelser för vad som är en bra eller dålig förälder. Att barn i den åldern på egen hand tar kontakt med utomstående för att klaga på en förälder är därför mycket sällsynt. För att barnen skall kunna göra detta fordras något extraordinärt. Samtliga barnen K har dock här plötsligt agerat till synes självständigt för att sprida negativa saker om sin pappa. Tingsrätten kan inte se annat än att det extraordinära här är att den andra viktiga personen i barnens liv, barnets mamma, utnyttjat den osäkerhet och sårbarhet som barn känner då föräldrarna skiljs.”

Hur mamman gått till väga syns tydligt genom de sms hon skickade till barnen när de tillbringade en sommarvecka i pappans sommarhus. Trots att umgänget var glatt och kärleksfullt på dagarna vägrade barnen att sova i sängarna och tillbringade i stället nätterna sittandes i bilen. Mammans sms löd: Kan du ringa utan upptäckt? Varför i helvete ringer du inte? Jag avbeställer ditt abonnemang direkt om du inte ringer! Håll er borta från (pappan) så mycket det går o håll ihop barn, det är livsviktigt!!!

Hur man bör se på barns vilja framgår av det här stycket i domen:

När lagstiftaren förordnade att hänsyn skulle tas till barnens vilja med beaktande av barnets ålder och mognad har det inte föresvävat att barnen skulle försättas i en situation där barnet verkligen skulle göra ett otvetydigt och avgörande val mellan sina föräldrar. Ett sådant val är omänskligt att begära av barnet. Det handlar om de viktigaste personerna i barnets liv. Dessa vill inte barnen välja mellan. Barnet vill ha bägge. Om ett sådant ‘val’ sätts i händerna på barnet vore det detsamma som att öppna dörren för att barnen blir en bricka i ett spel mellan en eller två destruktiva och egocentriska föräldrar.

Lagregleringen syftar i stället till motsatsen, att barnen inte skall vara tillbehör till föräldrarnas konflikt utan att varje barn var för sig skulle ses till sina behov och egenskaper och att de alltid skall bli hörda och respekterade. När barnens vilja skall belysas handlar det således att se en mer komplex och unik bild för varje barn.

Ingen hugger av den hand som föder dem. I dagens läge är barnen K helt beroende av (mamman). Det är därmed självklart att de uttrycker vad hon önskar höra av dem, även när de talar med andra vuxna. Att de uttryckt att de vill bo hos henne är därmed inte något som kan ses som bevis för deras ‘vilja’. Det finns därtill tecken som utvisar andra behov. Flera har uppfattat att (pojken) bär på en saknad efter sin pappa. De yngsta flickorna tyr sig till sin pappa och är ibland ömhetstörstande. (Mellanflickan) är den som är genomgående mest aggressiv. Men inte heller detta behöver bevisa ett självklart avståndstagande utan det kan även vara ett uttryck för att hon har svårast för att med något lugn hantera konflikten.

Tingsrätten finner således att omständigheterna i målet är sådana att barnens s k vilja inte utgör någon omständighet av avgörande betydelse. Tingsrätten finner att dessa barn i stället har varit utsatta för hård press och manipulation och behöver skyddas från att bli en spjutspets i en kamp som egentligen inte är deras.”

Därefter beslutar Solna att pappan (trots att han inte krävt det) ska ha ensam vårdnad om barnen. Mamman ska lämna dem ifrån sig vid fastslagna datum – vid ett vite av 50 000 kronor per barn! Solna tingsrätt menar att mamman är så skadlig för barnen att hon till en början inte ska få ha någon kontakt med dem alls.

”Barnen kan inte fortsättningsvis bo hos någon som förgiftar deras synsätt på en högst vanlig pappa. (Pappan) har genom hela processen och dessförinnan hållit en låg profil när det gäller barnen. Hans yrkanden i målet går ut på att såväl han som (mamma) på sikt skall utgöra en lika stor del i barnens liv. Han är därmed uppenbarligen den som har de bästa förutsättningarna att på sikt tillse att barnen kan få tillgång till båda föräldrarna.

Men till en början förbjuder tingsrätten alltså kontakt mellan mor och barn, detta för att mamman inte ska kunna sabotera pappans möjlighet att återknyta till barnen. Om hon inte respekterar detta uppmanar tingsrätten pappan att ansöka om besöksförbud mot mamman. Först i september ska mamman få börja träffa barnen igen, ett i taget under sex timmar i närvaro av kontaktperson, en gång var tredje vecka för vart och ett av barnen. Från februari 2010 får mamman träffa alla barnen samtidigt, under åtta timmar varannan vecka i närvaro av kontaktperson. I september 2010 får hon träffa dem varannan helg och 2011 får hon fullt umgänge med semester och lov.

Domen är så vitt jag vet överklagad, men om den står sig så kan den bli en milstolpe i vår rättshistoria. Domen som satte barnen i främsta rummet och gav vårdnaden till den förälder som bryr sig om barnens välbefinnande och inte agerar utifrån aggressioner mot en före detta make/maka. Jag hoppas den blir vägledande för alla kommande vårdnadstvister.

5 svar till “Två domar som inger hopp!

 1. Detta är inte en kamp mellan mammor och pappor, som vissa verkar vilja påskina. Som jag ser det handlar det om att det finns människor som är psykopater, narcissister och egoister. Dessa bryr sig inte om något annat än sina egna intressen, dom bryr sig inte ens om sina barn. Dom finner tillfredsställelse i strid, bråk och smutskastning av andra. Att göra det till ett könskrig är ett stort misstag! Rötägg finns bland både män och kvinnor. Jag vill också passa på att varna för den Gösta Emtestam som någon refererat till. Han är oseriös, bryr sig inte om att ta reda på fakta, är slarvig och okunnig men vill gärna framhålla sin egen kompetens som "oberoende utredare" och "auktoriserad socionom". Jag har sällan stött på en mer arrogant och otrevlig människa. Gösta Emtestam och hans "assistent, förkläde" Agnetha Svensson åker runt och föreläser om PAS. En teori som inte är vetenskapligt belagd och som utpekar mamman som förövaren i merparten av fall. Till barnen ställer han frågor som syftar till att bekräfta hans teori och detta far barnen mycket, mycket illa av. Gösta Emtestam har inte barnens bästa i fokus!

 2. Hipp hurray för anonyma inlägg!! De anonyma ”tyckarna” står verkligen för vad de tycker och tänker!!

  Enligt mig har Gösta förstått hur barn blir lidande vid skilsmässor och används som vapen vilket kan ge dem men för livet och dessutom mista sin ena förälder på köpet. Om han är arrogant och otrevlig kan jag inte yttra mig om för jag har inte träffat människan men däremot läst mycket av det han skrivit.

  Jag försvarar varken man eller kvinna som använder sig av dessa metoder men hoppas innerligt att de som jobbar med vårdnadstvister ska vakna upp och se hur verkligheten ser ut!

  Till dig Ingrid lämnar jag över en länk som visar att det finns vissa domare där ute som faktiskt vaknat till liv!! Läs och njut!!

  http://www.dagensjuridik.se/sv/Artiklar/2010/06/Mammans-anklagelser-om-sexuellt-gransoverskridande-handlingar-ger-pappan-ensam-vardnad/

  //Cicci
  Pappa-Barn Kristianstad

 3. Om jag har blivit rätt informerad så har Emtestam/Svensson blivit anmälda och svartlistade i flera kommuner för att de gör oseriösa utredningar.

  Håller med om att herr Emtestam är: ”oseriös, bryr sig inte om att ta reda på fakta, är slarvig och okunnig men vill gärna framhålla sin egen kompetens som ”oberoende utredare” och ”auktoriserad socionom”. Jag har sällan stött på en mer arrogant och otrevlig människa”.

 4. Anonym. Man sprider inte sådana allvarliga anklagelser utan att ha på fötterna. I vilka kommuner är Emtestam/Svensson svartlistade och anmälda? Anmälda till vem? Vad ledde anmälningarna till?

  Vem står bakom citatet om Emtestam?

  Upp till bevis, annars drar jag slutsatsen att du är ytterligare en av alla fega feminister som bakom anonymitetens täckmantel sprider lögner och förtal mot dem som försöka hjälpa diskriminerade pappor i vårdnadstvister. Hjälpa genom att helt enkelt vara objektiva och inte alltid förorda mamman som vårdnadshavare, oavsett hur olämplig hon är.

 5. Anonym är man när man inte kan stå till vad man skriver. Mycket bra domar, tyvärr ovanliga. Men jag såg att ena domen överklagades samt inhibierades av hovrätten, kan undras hur dom är funtade? Ingrid jag skulle gärna vilja veta hur det gick i hovrätten i det målet?? Det är möjligt att du skrivit om det men jag hittar inte det. Sen undrar jag om du möjligtvis har domarna? Skulle behöva dom när det gäller Anton.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s